Sociaal domein

Waar gaat dit domein over?

Binnen het Sociaal domein streven we naar een duurzame samenleving, waarin de inwoners zelfredzaam zijn. Dit houdt in dat mensen in staat zijn om in eerste instantie zelf of met hun netwerk de problemen en knelpunten op te lossen die zij ervaren. Inwoners kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de ontwikkeling en ontplooiing van hun kinderen. Pas als dat niet lukt, springen wij als gemeente (tijdelijk) bij. Hierbij dragen wij er zorg voor dat geen inwoners tussen wal en schip vallen.
Samen met onze inwoners willen wij het mogelijk maken dat zij hun eigen verantwoordelijkheid nemen in het vormgeven van hun eigen omgeving.
Om dit mogelijk te maken betrekken we inwoners actief bij onze vraagstukken en ondersteunen we hun initiatieven.

Doelen en resultaten

 1. 2.1 Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud
  1. 2.1.1 Ieder kind heeft de mogelijkheid zich te ontwikkelen en te ontplooien tot een zelfstandig volwassene
  2. 2.1.2 Waar nodig worden ondersteuning en jeugdhulp ingezet
  3. 2.1.3 Waar nodig biedt de gemeente een trampoline naar voorzien in eigen onderhoud
  4. 2.1.4 Inwoners die beperkt zijn om volledig betaald werk te verrichten participeren naar vermogen
  5. 2.1.5 Ondersteuning bieden aan inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum, waar mogelijk tijdelijk
 2. 2.2 Inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving
  1. 2.2.1 Inwoners dragen bij aan de inrichting van hun eigen fysieke leefomgeving
  2. 2.2.2 Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting (sociale leefomgeving op de gebieden van sport, buurtvoorzieningen, zorg en welzijn
  3. 2.2.3 Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als fysieke vlak
 3. 2.3 Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en elkaar
  1. 2.3.1 De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg, zo nodig met inschakeling van hun sociale netwerk.......
  2. 2.3.2 Voor inwoners die niet in staat zijn om zelf te voorzien in hun zorg biedt de gemeente een vangnet
  3. 2.3.3 Er zijn mogelijkheden voor inwoners van Schagen om te kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl
 4. 2.4 Inwoners van Schagen geven vorm aan hun culturele omgeving en beleving
  1. 2.4.1 Culturele evenementen en activiteiten binnen de gemeente Schagen worden helemaal door de organisatoren georganiseerd en uitgevoerd........
  2. 2.4.2 Deelname aan evenementen en activiteiten en gebruik van voorzieningen door inwoners van Schagen en bezoekers is verhoogd

Verbonden partijen binnen domein