Verloopoverzicht reserves en voorzieningen

Verloopoverzicht reserves en voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

 saldo per 31-12

Naam reserve/voorziening

prognose

prognose

prognose

prognose

2017

2018

2019

2020

Reserves

Algemene reserve 

2.466

2.367

2.268

2.268

Reserve gemeentehuis TH & Sgb 

1.878

1.752

1.626

1.500

Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

1.109

1.033

1.271

1.164

Reserve gebouwen basisonderwijs

5.704

5.531

5.352

5.209

Reserve gebouwen voortgezet onderwijs

6.370

6.132

5.911

5.698

Reserve WMO/minimabeleid 

685

425

165

0

Reserve grondexploitatie 

1.578

1.553

1.528

1.528

Reserve milieubeleid

200

100

0

0

Reserve gymnastiekmateriaal 

129

129

129

129

Reserve aankoop kunstvoorwerpen

31

34

36

39

Reserve investeringen economisch nut 

3.651

3.364

3.088

2.818

Reserve investeringen maatschappelijk nut

722

1.305

1.755

1.651

Reserve afvalstoffenheffing 

0

1

8

26

Reserve egalisatie rioolheffing

1.545

1.545

1.545

1.545

Reserve Markt 18 

1.205

1.129

1.056

986

Reserve NUP 

222

222

222

222

Reserve frictiekosten fusie 

374

158

158

158

Reserve Maatschappelijk nut

1.637

1.680

1.818

1.818

Reserve Decentralisatie sociaal domein

1.127

1.127

1.127

1.127

Reserve Overlopende posten

12

3

2

0

Reserve opleidingen

229

229

229

229

Reserve bewegen naar de klant

199

199

199

199

Reserve wegenonderhoud

1.577

1.383

1.190

1.147

Reserve groenonderhoud

0

305

160

65

Reserve buitenruimte

1.591

584

22

365

Reserve innovatie zorgaanbieders

318

582

845

1.108

Reserve dorpshuizen

4

4

4

4

Reserve buitensportaccommodaties

912

981

1.107

455

Reserve de Kop Werkt

1.850

0

0

0

Reserve reddingsbrigade

426

487

523

547

Totaal reserves

37.752

34.345

33.345

32.004

 

(bedragen x € 1.000)

 saldo per 31-12

Naam reserve/voorziening

prognose

prognose

prognose

prognose

2017

2018

2019

2020

Voorzieningen

Voorziening pensioen voormalig wethouders

602

543

484

425

Voorziening wachtgeldverplichting voormalig bestuurders

319

319

319

319

Voorziening Parkeerfonds

276

276

276

276

Voorziening onderhoud zwembad De Wiel

62

56

56

56

Voorziening onderhoud begraafplaats

0

2

20

45

Voorziening planschade

22

22

22

22

Voorziening uitstroom personeel

332

332

332

332

Voorziening riool

482

246

1.187

3.457

Totaal voorzieningen

2.094

1.795

2.695

4.931

Totaal reserves en voorzieningen

39.846

36.140

36.040

36.935