Verbonden partijen

Algemeen
Met ingang van de begroting 2017 is het vernieuwde Besluit Begroting & Verantwoording (BBV) van kracht.  Ten aanzien van de informatie over de verbonden partijen is het van belang dat de begroting en jaarstukken voldoende informatie bevatten zodat de raad zich bij de besluitvorming een goed oordeel kan vormen over de bijdrage van de verbonden partijen aan de te realiseren beleidsdoelstellingen en de financiële risico’s.

Met ingang van deze begroting hebben wij bij de verschillende domeinen vermeld welke activiteiten de verschillende verbonden partijen verrichten die bijdragen aan de door de raad vastgestelde beleidsdoelen. Bij de verschillende verbonden partijen maken we daarom ook een verwijzing naar de betreffende doelstelling(en) zoals opgenomen bij de domeinen.

Visie op verbonden partijen
De gemeente Schagen heeft geen visiedocument vastgesteld op basis waarvan een afweging wordt gemaakt of we wel of wanneer we juist geen gebruik willen maken van een verbonden partijen voor het realiseren van beleid en welke soort type rechtspersoon (privaat- of publiekrechtelijk) wordt gebruikt en voor welk doel. In de praktijk wordt zal dit per situatie apart worden onderzocht en indien nodig aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd.

Per 1 januari 2017 participeren wij in de volgende verbonden partijen:

Nr.

Naam

Juridische vorm

1

Gesubsidieerde arbeid kop van Noord-Holland

Gemeenschappelijke regeling

2

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Gemeenschappelijke regeling

3

GGD Hollands Noorden

Gemeenschappelijke regeling

4

Regionale Uitvoeringsdienst noord-Holland Noord

Gemeenschappelijke regeling

5

Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Gemeenschappelijke regeling

6

Bank Nederlandse Gemeenten

Naamloze Vennootschap

7

Houdstermaatschappij GKNH

Naamloze Vennootschap

8

Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC)

Naamloze Vennootschap

9

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Naamloze Vennootschap

10

Surplus

Stichting

Selecteer een verbonden partij voor meer informatie