1. Inkomsten en uitgaven

  Inkomsten (baten) 115.372.052 100

  Uitgaven (lasten) 115.371.585 99

 1. Lasten 3.8

  Economisch domein
 2. Lasten 43.7

  Sociaal domein
 3. Lasten 37.7

  Domein burger en bestuur
 1. Financiën
 2. Lokale heffingen
 3. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
 4. Kapitaalgoederen
 5. Bedrijfsvoering
 6. Verbonden partijen
 7. Grondbeleid
 1. Prognosebalans
 2. Overzicht incidentele baten en lasten
 3. Verloopoverzicht reserves en voorzieningen
 4. Meerjarenoverzicht exploitatie
 5. Overzicht taakstelling
 6. Productenboek
 7. Verloop begrotingssaldo