Grondbeleid

Nota Grondbeleid tot en met 2016
Tot 2017 werkten wij met de Nota Grondbeleid. De opgenomen keuzetabel gaf aan welk type grondbeleid het beste geschikt was voor een bepaalde beleidsdoelstelling. Zoals ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, cultuur, sport en recreatie en economische structuur. Het beleid was voor de gehele gemeente gelijk. Ook gaf de Nota Grondbeleid richtlijnen voor de financiële gevolgen van bepaalde ontwikkelingen.

Vastgoedbeleid/Kernenbeleid vanaf 2017

In 2016 hebben wij het Grondbeleid aangepast. Van reageren op ontwikkelingen (vanuit de markt) is het nu een Vastgoedbeleid/Kernenbeleid dat strategische keuzes maakt om toekomstige ontwikkelingen te beïnvloeden. Anders gezegd, van reageren en beheersen naar sturen en plannen. De nieuwe nota geeft geen algemeen beleid voor de gehele gemeente, maar een beleid specifiek voor elke afzonderlijke kern om de strategische beleidsdoelstellingen te behalen.

Het Vastgoedbeleid is gebaseerd op analyses van demografische ontwikkeling, bedrijfsmatige ontwikkeling, de combinatie van het aantal banen en het inkomen, de aan- en verkoopcijfers van woningen, de WOZ-ontwikkeling en de leefbaarheid. Op basis van deze gegevens maakten wij een prognose van de ontwikkeling van de kern als wij niet ingrijpen. Vervolgens hebben wij voor iedere kern gekeken of wij deze ontwikkeling willen beïnvloeden. Zo ja, op welke wijze wij dit kunnen doen, bijvoorbeeld door strategische aankopen of het strategisch inzetten van onze gronden en gebouwen. Dit laatste hebben wij opgenomen in ons strategisch verkoopplan.

Strategisch verkoopplan
Voor het opstellen van ons strategisch verkoopplan inventariseerden wij wat wij in eigendom hebben, wat dit (meerjarig) kost en oplevert, wat de mogelijke verkoopwaarde is en hoe wij dit op een strategische wijze kunnen verkopen of exploiteren. Dit alles voor het behalen van de doelstellingen uit het Vastgoedbeleid.

Tafelzilver en fonds grondbedrijf
In de meerjarenbegroting 2014-2018 is opgenomen dat wij tot 2020 voor € 6,2 miljoen aan 'tafelzilver' (vastgoed in gemeentelijk eigendom) moeten verkopen voor het afboeken van oude investeringen, waarvan € 1,2 miljoen het zogeheten 'herenakkoord' betrof. Op dit moment hebben wij voor ruim 3 miljoen gronden en gebouwen verkocht. Dit is bijgeschreven bij de doelstelling tafelzilver.

Van de 1,2 miljoen van het 'herenakkoord' is 6 ton bijgeschreven bij het Fonds grondbedrijf. Vanuit dit fonds kunnen wij:

  • negatieve exploitaties opvangen (momenteel alleen Lagedijk);
  • strategische gronden en gebouwen aankopen;
  • investeringen doen die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen uit het Vastgoedbeleid.

Opbrengstenstijging
In de meerjarenbegroting 2014-2018 is ook opgenomen dat het dekken van 1 miljoen euro deels wordt gerealiseerd door de stijging van inkomsten uit onder andere huren en pachten. Naast het verkopen van de gronden en gebouwen voor het tafelzilver en het Fonds grondbedrijf zullen wij de huren en pachten actualiseren zodat deze bijdragen aan deze doelstelling.

Voortgangsrapportage
In de voortgangsrapportage hebben wij tot nu toe alleen een overzicht gegeven van de (financiële) stand van zaken van de gemeentelijke exploitaties. Vanaf 2017 zullen wij in de voortgangsrapportage ook inzicht geven in het resultaat van het Vastgoedbeleid inclusief het Verkoopplan en de voortgang van de verkoop van het tafelzilver.

Op dit moment hebben wij onderstaande gronden in exploitatie:
Exploitatie            Fase
Structuurvisie Petten         Realisatiefase
Schagen Nes Noord         Realisatiefase
Warmenhuizen centrum fase 2   Ontwerpfase
't Zand Noord            Definitiefase
Schagen bedrijventerrein Lagedijk   Realisatiefase

Bovenstaande exploitaties leveren gezamenlijk naar verwachting een positief resultaat op van € 1,6 miljoen.

Reserves in relatie tot risico's
Door de verkoop van bedrijventerrein Kolksluis valt de bijbehorende voorziening vrij. De hoogte hiervan was € 486.194,-. Tevens hebben wij winst gemaakt op deze exploitatie, die ten gunste is gebracht van het tafelzilver.
In de exploitatie van bedrijventerrein Lagedijk hadden wij tot nu toe geen rekening gehouden met de kosten voor het woonrijp maken. Daarnaast hebben wij de verkoopprijs verlaagd. Op basis van het BBV mogen wij de exploitatie nog maar voor 10 jaar doorrekenen. Omdat wij dit bedrijventerrein binnen 10 jaar verwachten te verkopen, hebben wij de voorziening voor Lagedijk alleen verhoogd met de kosten voor woonrijp maken. De kosten hiervoor zijn maximaal € 4 ton en worden betaald uit het Fonds grondbedrijf.
Voor de exploitatie 't Zand noord zijn geen wijzigingen.

De voorzieningen zijn toereikend voor het huidig risico en zien er nu als volgt uit:

Plan

Boekwaarde
per 1-1-2017

Voorziening
per 1-1-2017

Woningbouwplan 't Zand Noord

526

303

Bedrijventerrein Lagedijk

6.748

1.265

Totaal

7.274

1.568