Lokale heffingen

Doelstelling

Met dit overzicht van de lokale heffingen maken we inzichtelijk welke heffingen er zijn en wat de tarieven zijn. Dit maakt duidelijk wat de financiële consequenties zijn van eerder gemaakte beleids-keuzes en wat de burger hiervoor moet betalen.

Gemeentelijk beleid
In de Gemeentewet is bepaald welke belastingen door een gemeente geheven kunnen worden.
Dit zijn de belastingen genoemd in de artikelen 220 t/m 229d Gemeentewet en de belastingen die de gemeente heft op basis van andere wetten, bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing op basis van de Wet milieubeheer.

Het algemene uitgangspunt is dat tarieven kostendekkend moeten zijn. Dit beleid komt neer op ‘de gebruiker betaalt’. Bij de afvalstoffenheffing en de rioolheffing wordt 100% kostendekkendheid nagestreefd. Bij de leges ligt landelijk de kostendekkendheid tussen de 30% en 80%. Voor burgers die niet in staat zijn bepaalde gemeentelijke belastingen te betalen is kwijtschelding mogelijk.
Dit is mogelijk voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en bij uitzondering voor de onroerende-zaakbelastingen.

De belangrijkste belastingen, rechten en leges,
die in de gemeente Schagen worden geheven zijn:

  • Onroerendezaakbelastingen;
  • Afvalstoffenheffing;
  • Rioolheffing (gebruikersheffing);
  • Toeristenbelasting;
  • Forensenbelasting;
  • Lijkbezorgingsrechten;
  • Precariobelasting;
  • Leges.

Per soort treft u een toelichting aan.