Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

 

Incidentele baten

2017

2018

2019

2020

Reserve frictiekosten fusie; huisvesting

       66.000

       66.000

Reserve frictiekosten fusie; organisatieontwikkeling

     150.000

     150.000

Reserve bewegen naar de klant

     400.000

Algemene reserve, milieu actualisatie bodemkaart

       13.000

Algemene reserve, waterrecreatie

       24.000

Algemene reserve, verblijfsrecreatie

       10.000

Algemene reserve, routes uitvoeringsplan

       28.000

Algemene reserve, kust uitwerking strandbeleid

       80.000

Algemene reserve, invoering omgevingswet

     200.000

     100.000

 100.000

Vth voldoen aan kwaliteitseisen, onderbrengen bij bouwleges

       25.000

Reserve onderhoud buitenruimte, beleidsontwikkeling groen,klimaat etc.

       90.000

Reserve onderhoud buitenruimte, Hoep centrum woonrijpmaken

     150.000

Reserve innovatie zorgaanbieders, integrale aanpak jeugdgroepen

     105.600

Vergoeding Rijk eerstejaarsopvang, integratie, participatie 118 statushouders

     354.000

Rijk, doeluitkering Gezond in de Stad

       20.000

Reserve milieubeleid; klimaatprogramma

     100.000

     100.000

 100.000

Reserve de kop werkt

 1.850.000

  1.850.000

 3.665.600

 2.266.000

 200.000

     -  

Incidentele lasten

2017

2018

2019

2020

Huisvestingskosten fusie

       66.000

       66.000

Organisatieontwikkeling

     150.000

     150.000

Programma bewegen naar de klant

     400.000

Regionale samenwerking, lobbyist (Energy & Health Campus)

       85.000

       85.000

Beleidsontwikkeling groen, klimaat en duurzaamheid, water

       90.000

Hoep centrum, woonrijpmaken

     150.000

Milieu, actualisatie bodemkaart

       13.000

Waterrecreatie, vervolg uitvoeringsprogramma

       24.000

Verblijfsrecreatie, bijdrage aan regionaal programma

       10.000

Routes, uitvoerignsplan

       28.000

Kust, uitwerking strandbeleid (bebording/verlichting)

       80.000

Invoering omgevingswet

     200.000

     100.000

 100.000

Wet Vergunning Toezicht en Handhaving (Vth)

       25.000

Integrale aanpak jeugdgroepen

     105.600

Kosten eerstejaarsopvang, integratie, participatie 118 statushouders

     354.000

Project Gezond in de Stad

       20.000

Klimaatprogramma

     100.000

     100.000

 100.000

Bijdrage aan De kop werkt

 1.850.000

 1.850.000

 3.750.600

 2.351.000

 200.000

     -