Prognosebalans

Prognosebalans

 

  • Vanuit het Besluit Begroting & Verantwoording is de prognosebalans een verplicht onderdeel geworden van de begroting. Deze verplichting is vooral ingegeven met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo.

Prognose balans (bedragen x € 1.000,-)

begroting

raming

raming

raming

ACTIVA

2017

2018

2019

2020

Ia    Immateriële vaste activa

Ib    Materiële vaste activa

100.560

98.326

93.757

89.469

Ic    Financiële vaste activa

20.917

20.008

19.099

18.190

II     Vlottende activa

29.165

29.165

29.165

29.165

Totaal activa

150.642

147.499

142.021

136.823

begroting

raming

raming

raming

PASSIVA

2017

2018

2019

2020

III  Eigen vermogen

 - Algemene reserve (Buffer)

2.466

2.367

2.268

2.268

 - Overige bestemmingsreserves

35.286

31.978

31.077

29.736

      Totaal eigen vermogen

37.752

34.345

33.345

32.004

IV   Voorzieningen

2.094

1.795

2.695

4.931

V    Vaste schulden

54.322

50.316

46.310

42.304

VI   Vlottende passiva

56.474

61.043

59.672

57.584

Totaal passiva

150.642

147.499

142.021

136.823

Toelichting:

  • Uit de prognosebalans blijkt vooral een afname van het eigen vermogen. Dit is in overeenstemming met het verloopoverzicht reserves en voorzieningen die wij ook als bijlage hebben toegevoegd. De vermindering wordt o.a. veroorzaakt door: de bijdragen aan "de Kop werkt", investeringen in de buitenruimte maar ook onttrekkingen ter compensatie van structurele afschrijvingslasten.
  • Ter dekking van meerjarige financieringstekorten gaan we in de balans uit van het inzetten van kort geld in de vorm van kasgeldleningen. Afhankelijk van de rente ontwikkelingen zal dit op enig moment kunnen leiden tot het omzetten hiervan naar leningen voor een langere duur. Zie onderdeel V en VI van de prognosebalans.