Inwoners dragen bij aan de inrichting van hun eigen fysieke leefomgeving

Waar gaat het resultaat over?

Inwoners voelen zich meer verantwoordelijk voor hun leefomgeving als zij die zelf of samen met de gemeente kunnen inrichten en onderhouden. Aan de hand van het integrale beleidsplan Openbaar Gebied gaan we er samen met inwoners en bedrijven voor zorgen dat met onze investeringen en dagelijkse  werkzaamheden u tevreden blijft over de staat van de openbare ruimte. De komende jaren staan de budgetten geleidelijk minder onder druk.
We willen het burgertevredenheidscijfer ten minste vast houden op een rapportcijfer 6.7 (waardering juli 2014).

Als gemeente bieden wij een basisniveau in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Inwoners, bedrijven en institutionele partijen die de kwaliteit van de buitenruimte willen vergroten of een bijdrage willen leveren aan het onderhoud, krijgen van ons zoveel mogelijk de ruimte om dat zelf op te pakken en uit te voeren. Denk bij institutionele partijen aan woningbouwverenigingen, verenigingen van eigenaren, schoolbesturen, belangenverenigingen, sportverenigingen, kerkgenootschappen, dorpsraden e.d. Uitgangspunt hierbij is dat deze partijen ook zelf bekijken hoe hun initiatieven eventueel gefinancierd kunnen worden.

Wij doen dit door

Uitvoering te geven aan het Integrale beleidsplan Openbaar Gebied, met de navolgende kaders;

1) Duurzame instandhouding

 • Borging van de levensduur van de kapitaalgoederen.
 • De inrichting, de aanleg, het onderhoud, het beheer en de vervanging van kapitaalgoederen in het openbaar gebied in samenhang met elkaar.
 • Kapitaalgoederen voldoen aan hun functie en doel.

2) Sober & doelmatig

 • Leveren van een basisniveau.
 • Sturen op beeldkwaliteit

- Uitgangspunt is beeldkwaliteitsniveau CROW C

- Indien het gebruik of een efficiënte werkwijze er om vraagt beeldkwaliteitsniveau CROW B toepassen.

3) Participatie, beleving en inwonerstevredenheid

 • Ambitie is maximale participatie.
 • Sturen op burgertevredenheid.
 • Betrekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

4) Duurzaamheid, klimaatadaptatie en ecologie

 • Een leefomgeving die leefbaar, veilig, gezond en aantrekkelijk is.
 • Een toekomstgericht en toekomstbestendig openbaar gebied.

5) Financieel evenwicht.

 • Eerst de basis op orde:

- Beleidsplan

- Gegevensbeheer

- Beheerplan
- Meerjarenonderhoudsplanning

- Meerjarenonderhoudsbegroting