Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Incidenteel weerstandsvermogen

De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit die reserves waar nog geen verplichting op rust of  waarvan de besteding nog kan worden gewijzigd. Daarnaast wordt rekening gehouden met stille reserves. In de begroting 2017 wordt rekening gehouden met de stille reserve die aanwezig is op gronden en gebouwen waarover de gemeente beschikt.

Ratio incidenteel weerstandsvermogen
Op basis van de beschikbare en de benodigde incidentele weerstandscapaciteit kan het weerstandsvermogen worden bepaald. De incidentele risico’s afgezet tegen de beschikbare incidentele capaciteit geeft een ratio van 1,0. (voldoende, streefwaarde is 1.0).

Totale beschikbare reserves (incl. stille reserves) die ingezet
kunnen worden voor het opvangen van risico’s                   12.635
_______________________________________________________ = ratio weerstandsvermogen = 1.0   
Totale incidentele risico’s                             12.645
(bedragen x € 1.000)